Fizyokratizm

Görünmez El Prensibi

18. Yüzyılda Fransa ‘da ortaya çıkmış olan düşünce akımıdır. Kelime anlamı “Doğanın Egemenliği” olarak dilimize çevrilebilir. Fizyokrat düşünce temelinde ekonomi ile insan vücudundaki kan dolaşımı arasında bir benzerlik olduğu savı vardır. Bu yaklaşımdan hareketle ekonomik düzeni ve işleyişi “dairesel akım” la açıklamaya çalışırlar. Bu düşünce temsilcileri Fizyokrat olarak tanımlanır.

Fizyokratlar ekonomik zenginliğe tarım sayesinde ulaşılacağını savunmakla birlikte ekonomiye devlet müdahalesinin olmaması gerektiğini “Doğal Düzen Düzenler” felsefesi ile savunmaktadırlar. Aslında bu tez “Görünmez El Presibi” dir. Görünmez el prensibinde olması gereken devlet; güvenlik, adalet gibi asli konularla sınırlandırılmalıdır. Piyasaları zaten görünmez el kendiliğinden düzene sokacaktır.


Fizroktatizm akımının öncüleri ise; François Quesnay, Le Marquis de Mirabeau, Abbe Nicolas Baudeau, Pierre Samuel du Pont de Nemours, Robert Jacques Turgot olarak bilinir.

Bu akımın düşünürleri ayrıca;

  • Minimum yasa ve kural ile maksimum otoritenin sağlanması gerektiğini,
  • Tarım dışı sektörlerin kısır olduğunu,
  • Yalnızca toprak üzerinden vergi alınması gerektiğini,
  • Zenginliğin asıl kaynağının “Tarımsal Üretim” olduğunu,

savunmuşlardır.

Klasik liberal ekonominin “laissez faire, laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ilkesi ilk olarak fizyokratlar tarafından dile getirilmiştir.


dairesel akımİlk paragrafta bahsi geçen dairesel akım ise şu şekilde çalışır.

Tarımın gayri safi katma değeri 5 milyardır. Bunun 3 milyarı üretim giderleridir; çiftçiler bunu diğer sınıflara aktaracaklardır. Gelirin 2 milyarını ise, gıda ve tohumluk gibi gereksinmeler için kendine ayıracaktır.

Buradaki 3 milyar net hasıladır. Bu miktarın 1 milyarını, gereksinmeleri olan sınai üretim malları satın almak üzere kısır sınıfa verir, iki milyarı da krala ve toprak sahiplerine rant (vergi ve kira) olarak öder. Bunlar bu iki milyarın bir milyarını gıda maddeleri gereksinmelerini karşılamak için üretici sınıfa; bir milyarını da, sınai ürünlere olan gereksinmeler için verimsiz sınıfa ödeyeceklerdir. Bu duruma göre, verimsiz sınıfın elinde iki milyar toplanmış olur (Bir milyarı çiftçilerden, bir milyarı toprak sahiplerinden olmak üzere). Bu tutar ham madde ve gıda maddesi satın almak için tümüyle çiftçilere ödenir. Böylece ekonomik daire kapanmış olur.


Görünmez El PrensibiIt is the thought movement that emerged in France in the 18th century. The meaning of the word “Sovereignty of Nature” can be translated into our language. On the basis of physiocratic thinking, there is the assertion that there is a similarity between the economy and the blood circulation in the human body. Based on this approach, they try to explain the economic order and operation in a “circular flow”. Representatives of this thought are defined as Physiocrat.

Physiocrats argue that economic wealth can be achieved through agriculture, but argue that there should be no state intervention in the economy with the philosophy of “Natural Order Arrangements”. In fact, this thesis is “Invisible Hand Presby”. The state that should be in the invisible hand principle; security and justice. The markets are already invisible hand will automatically regulate.


The pioneers of physroctatism are; François Quesnay, Le Marquis de Mirabeau, Abbe Nicolas Baudeau, Pierre Samuel du Pont de Nemours, Robert Jacques Turgot.

Thinkers of this current also;

  • Minimum law and rule should ensure maximum authority,
  • Non-agricultural sectors are barren,
  • That only tax on land should be charged,
  • The main source of wealth is “Agricultural Production”,

They argued.

The principle of the classical liberal economy “laissez faire, laissez passer” (let them do it, let it pass) was first expressed by physiocrats.


dairesel akımThe circular current mentioned in the first paragraph operates as follows.

The gross value added of agriculture is 5 billion. 3 billion of this is production costs; farmers will transfer it to other classes. It will allocate 2 billion of the income for the needs such as food and seed.

This is 3 billion net output. He gives 1 billion of this amount to the vicious class to purchase the industrial production goods they need, and pays both billion to the king and landowners as rent (tax and rent). These two billion one billion to meet the food needs of the producer class; they will pay one billion to the inefficient class for the needs of industrial products. According to this situation, the inefficient class would have collected two billion (one billion from farmers and one billion from landowners). This amount is paid in full to farmers to purchase raw materials and foodstuffs. Thus, the economic circle is closed.


Görünmez El Prensibi


 

 

%d blogcu bunu beğendi: