Hukuk Muhasebe Vergi İktisat

Türkçe – İngilizce İktisat/Ekonomi Terimleri Sözlüğü (Dictionary of Economics Terms Turkish/English)

Türkçe - İngilizce İktisat/Ekonomi Terimleri Sözlüğü (Dictionary of Economics Terms Turkish/English) A-B-C-Ç-D-E-F-G-H-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z
                      A
Açık Deficit
Açık Finansmanı Deficit Financing
Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri Explicit Costs
Açık Piyasa Alımları Open Market Purchases
Açık Piyasa İşlemleri (APİ) Open Market Operations (OMO)
Açık Piyasa Satışları Open Market Sales
Açıklanan Değişken Explained Variable
Açıklayıcı Değişken Explanatory Variable
Advalorem Vergi Advalorem Tax
Akıcılık, Hareketlilik Mobility
Altın Gold
Altın Kambiyo Sistemi Gold Exchange System
Altın Kambiyo Standardı Gold Exchange Standard
Altın Külçe Sistemi Gold Bullion System
Altın Külçe Standardı Gold Bullion Standard
Altın Rezervi Gold Reserve
Altın Sikke Standardı Gold Species Standard
Altın Standardı Gold Standard
Altyapı Infrastructure
Amortisman Amortization
Ana Para Principal
Anayasa Constitution
Antitröst Antitrust
Anüite Annuity
Ara Mallar Intermediate Goods
Aracı Kurumlar Intermediary Institutions
Arbitraj Arbitrage
Artan Oranlı Tarife Progressive Tariff
Artan Oranlı Vergiler Progressive Taxes
Arz Supply
Arz Edilen Miktar Quantity Supplied
Arz Eğrisi Supply Curve
Arz Fazlası Excess Supply
Arz Fiyatı Supply Price
Arz Kanunu Supply Law
Aşırı Değerli Overvalued
Aşırı İstihdam Overemployment
Atıl Kapasite Excess Capacity
Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası Excess Reserve
Avro Euro
Avro Piyasası Euro Market
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) European Economic Community (EEC)
Avrupa Para Birimi European Currency Unit (ECU)
Avrupa Para Birliği European Monetary Union (EMU)
Avrupa Para Sistemi European Monetary System (EMS)
Avrupa Serbest Ticaret Birliği European Free Trade Association (EFTA)
Avukat Attorney/Lawyer
Azalan Marjinal Fayda Diminishing Marginal Utility
Azalan Oranlı Vergiler Regressive Taxes
Azınlık Minority
                      B
Bağımlı Değişken Dependent Variable
Bağımsız Değişken Independent Variable
Banka Bank
Banka Çeki Bank Check
Banka Faaliyetleri Banking Activities
Banka Hizmetleri Banking Facilities
Banka Paniği Banking Panic
Banka Parası Bank Money
Banka Sektörü Banking Sector
Bankalar arası Interbank
Bankalar Arası Faiz Oranı Interbank Interest Rate
Banker Banker
Banknot, Kağıt Para Banknote
Basit Faiz Basic Interest
Başlangıç Sermayesi Initial Capital
Bebek Endüstri Infant Industry
Beklenen Değer Expected Value
Beklenen Enflasyon Oranı Expected Rate of Inflation
Beklenen Faiz Oranı Expected Rate of Interest
Beklenti Anticipation/Expectation
Belirsizlik Uncertainty
Beşeri Sermaye Human Capital
Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler Laissez Faire, Laissez Passer
Bileşik Faiz Compound Interest
Bireyler Individuals
Birincil Piyasa Primary Market
Birleşmiş Milletler United Nations (UN)
Birlik, Sendika Association
Bono, Senet Bill
Borç Debt
Borç Alan Kişi Borrower
Borç Veren Creditor/Lender
Borçlanarak Finansman Debt Finance
Borçlu Debtor
Borçluluk Indebtedness
Bozukluk Para, Metal Para Currency
Bugünkü Değer Present Value
Büro Office
Bütçe Budget
Bütçe Açığı Budget Deficit
Bütçe Fazlası Budget Surplus
Büyük Major
Büyüme Growth
Büyüme Oranı Growth Rate
                      C-Ç
Cari Değer Current Value
Cari Fiyat Current Price
Cari Hesap Current Account
Ceza Penalty
Ciro Endorsement
Ciro Edilmiş Endorsed
Çarpan, Çoğaltan Multiplier
Çevre Environment
Çevre Kirliliği Environmental Pollution
Çıktı Output
Çift Metal Para Sistemi Bimetalism
Çoğunluk Majority
Çok Kısa Dönem Market Period
Çoklu Bağlantı Multicollinearity
                      D
Dağılım Distribution
Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi Flexible Exchange Rate System
Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi Floating Exchange Rate System
Daralma Contraction/Recession
Daraltıcı Maliye Politikası Contractionary Fiscal Policy
Daraltıcı Para Politikası Contractionary Monetary Policy
Darboğaz Bottleneck
Darphane Mint
Dayanıklı Mallar Durable Goods
Dayanıksız Mallar Nondurable Goods
Deflasyon Deflation
Deflatör Deflator
Değerlenme Appreciation
Değiken Maliyetler Variable Costs
Demokrafi Demography
Demokrasi Democracy
Denge Equilibrium
Denge Faiz Oranı Equilibrium Interest Rate
Denge Fiyatı Equilibrium Price/Market Clearing Price
Denge Gelir Düzeyi Equilibrium Level of Income
Denk Bütçe Balanced Budget
Denk Bütçe Çarpanı Balanced Budget Multiplier
Depozit Deposit
Depresyon Depression
Devalüasyon Devaluation
Devlet Tahvili Government Bond
Dış Açık External Deficit
Dış Ticaret Açığı Foreign Trade Deficit
Dış Varlıklar Foreign Assets
Dış Yükümlülükler Foreign Liabilities
Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken Exogenous Variable
Dışsallıklar Externalities
Diğer Koşullar Değişmezken Ceteris Paribus
Dinamik Analiz Dynamic Analysis
Dirsekli Talep Eğrisi Kinked Demand Curve
Doğa Nature
Doğal Monopol Natural Monopoly
Doğrusal İlişki Linear Relationship
Doğrusal Olmayan İlişki Nonlinear Relationship
Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi Indirect Tax
Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi Direct Tax
Döviz Foreign Currency/Foreign Exchange
Döviz Kuru Exchange Rate
Döviz Reservi Foreign Exchange Reserve
Döviz Tevdiat Hesabı Foreign Exchange Account
Döviz, Kambiyo Exchange
Durgunluk Stagnation
Dünya Bankası World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development)
Dünya Ekonomisi World Economy
Dünya Ticaret Örgütü World Trade Organization (WTO)
Dünya Turizm Örgütü World Tourism Organization (WTO)
Düşen Piyasa Bear Market
Düşük Mallar Inferior Goods
                      E
Economik Rant Economic Rent
Efektif Döviz Kuru Effective Exchange Rate
Efektif Talep Effective Demand
Ekonomi Economy
Ekonomik Büyüme Economic Growth
Ekonomik Büyüme Oranı Economic Growth Rate
Ekonomik Etkinlik Economic Efficiency
Ekonomik Haklar Economic Rights
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Ekonomik Kalkınma Economic Development
Ekonomik Kâr Economic Profit
Ekonomik Kriz Economic Crisis
Ekonomik Maliyet Economic Cost
Ekonomik Sektör Economic Sector
Ekonomist Economist
Eksik İstihdam Underemployment
Eksik Rekabet Imperfect Competition
Elektrik Electricity
Elektronik Fon Transferi Electronic Funds Transfer (EFT)
Emek Labor
Emek Piyasası Labor Market
Emekli Sandığı Pension Fund
Emisyon Emission/Issue of Banknotes/Money Issued
Endeks Index
Endüstri Industry
Endüstriyel İlişkiler Industrial Relations
Enerji Energy
Enflasyon Inflation
Enflasyon Oranı Inflation Rate
Esnek Elastic
Esnek Olmayan Inelastic
Esneklik Elasticity
Etiket Label
Etkinlik Efficiency
                      F
Fabrika Fabric
Faiz Interest
Faiz Kuponu Interest Coupon
Farksızlık Eğrisi Indifference Curve
Fatura Invoice
Fayda Utility
Fayda Birimi Util
Faydacılık Utilitarianism
Faz, Evre Phase
Fazla, Artık Surplus
Fırsat Opportunity
Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet Opportunity Cost
Fiat Para, İtibari Para Fiat Money
Finansal Kriz Financial Crisis
Finansman Bonosu, Ticari Senet Commercial Bill
Firma Firm
Fiyat Price
Fiyat Farklılaştırma Price Discrimination
Fiyat Farklılaştırması Price Discrimination
Fiyat Kabullenici Price Taker
Fiyat Katılığı Price Rigidity
Fiyat Kontrolü Price Control
Fiyat Koyucu Price Maker
Fiyat-Kazanç Oranı Price-Earning Ratio
Fiyatların Dondurulması Price Freeze
Fiziki Sermaye Physical Capital
Fiziki Varlıklar Physical Assets
Fon Fund
Fonksiyon Function
                      G
Garanti Guarantee/Guaranty
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Gross National Product (GNP)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Gross Domestic Product (GDP)
Gayri-iradi İşsizlik Involuntary Unemployment
Gecelik Faiz Oranı Overnight Interst Rate
Gecikme Faizi Interest for Default
Gecikmeli Göstergeler Lagging Indicators
Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik Frictional Unemployment
Gelecekteki Değer Future Value
Gelir Income
Gelir Dağılımı Income Distribution
Gelir Esnekliği Income Elasticity
Gelir Etkisi Income Effect
Genel Bütçe General Budget
Genişleme Yolu Expansion Path
Genişletici Maliye Politikası Expensionary Fiscal Policy
Genişletici Para Politikası Expensionary Monetary Policy
Gerçekleşen Ex-post
Getiri, Kazanç, Ürün Yield
Girdi Input
Girişimci Entrepreneurship
Gömüleme, İddihar Hoarding
Görünmez El Invisible Hand
Görünmez El İlkesi Invisible Hand Principle/Principle of Invisible Hand
Gösterge Indicator
Grev Strike
Gümrük Customs
Gümrük Resmi Customs Duty
Gümrükten Muaf Customs Free
Gümrükten Muaf Duty Free
Gümüş Silver
Gürültü Kirliliği Noise Pollution
Güvertede Teslim Fiyatı Free On Board (FOB)
                      H
Halk, Kamu Public
Halka Açık Şirket Public Company/Publicly Owned Company
Halka Arz Public Offering
Hanehalkı Geliri Household Income
Hanehalkları Households
Harcanabilir Kişisel Gelir Disposable Personel Income
Harç Fee
Hasılat Revenue
Hava Kirliliği Air Pollution
Havale Emri Money Order
Hazine Bonosu Treasury Bill
Hesap Account
Hesap Birimi Unit of Account
Hızlandıran Accelerator
Hiperenflasyon Hyperinflation
Hisse Satışı Yoluyla Finansman Equity Finance
Hisse Senedi Equity/Share/Stock
Hükümet Government
Hükümet Politikası Government Policy
                      İ
İcat Innovation
İcra Execution
İç Ticaret Hadleri Domestic Terms of Trade
İç Varlıklar Domestic Assets
İçeriden Finansman Auto-financing
İçsel Değişken, Bağımlı Değişken Endogenous Variable
İflas Bankruptcy/Insolvency
İhracat Export
İhtiyaçlar Needs
İkame Substitution
İkame Etkisi Substitution Effect
İkame Mallar, Rakip Mallar Substitute Goods
İkincil Piyasa Secondary Market
İklim Değişikliği Climate Change
İlke, Prensip Principle
İpotek Hypothecation
İradi İşsizlik Voluntary Unemployment
İskonto Oranı Discount Rate
İstekler Wants
İstihdam Employment
İstikrar Stability
İş Business
İşbölümü Division of Labor
İşçi Worker
İşçi Sendikası Labor Union
İşgücü Labor Force
İşgücü Katılım Oranı Labor Force Participation Rate
İşlem Maliyetleri Transaction Costs
İşsizlik Unemployment
İşsizlik Oranı Unemployment Rate
İşveren Sendikası Employer Association
İthalat Import
İthalat Kotası Import Quota
İzin, Ruhsat Permit
                      K
Kabul Acceptance
Kabul Mektubu Acceptance Letter
Kağıt Para Banknote/Paper Money
Kağıt Paralar Money Bills
Kalkınma Bankası Development Bank
Kalkınma Ekonomisi Development Economics
Kalkınmakta Olan Ülke Developing Country
Kalkınmamış Ülke Underdeveloped Country
Kalkınmış Ülke Developed Country
Kamu Girişimi Public Enterprise
Kamu Maliyesi Public Finance
Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı Public Interest
Kamu Mülkiyeti Public Ownership
Kamu Sektörü Public Sector
Kamu Tercihi Public Choice
Kamu Yatırımı Government Investment
Kamulaştırma Expropriation
Kamusal Mallar Public Goods
Kanuni Karşılık Oranı Legal Reserve Ratio
Kapanma Noktası Shutdown Point
Kapitalist Capitalist
Kapitalist Sistem Capitalist System
Kapitalizm Capitalism
Kâr Profit
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Non-Profit Corporation
Kâr Dağıtımı Profit Distribution
Kâr Marjı Mark-up
Kâr Payı Dağıtımı Dividend Distribution
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Profit and Loss Sharing Certificate
Karaborsa Black Market
Karma Ekonomi Mixed Economy
Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi Comparative Static Equilibrium Analysis
Karşılıksız Çek Bad Check
Kartel Cartel
Katma Değer Value Added
Katma Değer Vergisi Value Added Tax
Kaynaklar Resources
Kefalet Bail
Kefil Guarantor
Kendisine Ödeme Yapılan Kişi Payee
Kısa Dönem Short Run
Kısa Dönem Short Term
Kısmi Denge Analizi Partial Equilibrium Analysis
Kıt Mallar Scarce Goods
Kıtlık Scarcity/Shortage
Kıyı Off-Shore
Kıyı Bankacılığı Off-Shore Banking
Kiralama Leasing
Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi Dirty Floating Exchange Rate System
Kirlilik Pollution
Kişi Başına Per Capita
Kişi Başına Düşen Gelir Per Capita Income
Kişi Başına Gelir Per Capita Income
Kişi Başına Üretim Per Capita Output
Kişisel Gelir Personel Income
Komisyon Commission
Komunist Sistem Communist System
Komünizm Communism
Konfederasyon Confederation
Konjoktürel Dalgalanmalar Business Cycles
Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik Cyclical Unemployment
Konsolidasyon Consolidation
Konsolide Bütçe Consolidated Budget
Konut Kredisi Mortgage
Konut Kredisi Sözleşmesi Mortgage Agreement
Korumacı, Himayeci Protectionist
Kota Quota
Kotasyon (Fiyat) Quotation
Kredi Credit
Küçük Minor
Küresel Isınma Global Warming
Küreselleşme Globalization
                      L
Likidite Liquidity
Likidite Tuzağı Liquidity Trap
Lisans Licence
Lokavt Lockout
Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı LIBOR (London Interbank Offer Rate)
Lorenz Eğrisi Lorenz Curve
Lüks Mallar Luxury Goods
                      M
Makro Ekonomi Macroeconomics
Maksimizasyon Maximization
Maksimum Maximum
Mal Good
Mal Varlığı Property Ownership
Mal, Emtia Commodity
Mal, Mülk Property
Mali Kuruluşlar Financial Institutions
Mali Piyasalar Financial Markets
Mali Sektör Financial Sector
Mali Sistem Financial System
Mali Varlıklar Financial Assets
Maliye Politikası Fiscal Policy
Maliyet Cost
Maliyet İtişli Enflasyon Cost Push Inflation
Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat Cost, Insuarence, Freight (CIF)
Mallar ve Hizmetler Goods and Services
Mamul Mallar Manufacturing Goods
Manifesto Manifest
Manipülasyon Manipulation
Marj, Uç Margin
Marjinal Fayda Marginal Utility
Marjinal Gelir Marginal Revenue
Marjinal İthalat Eğilimi Marginal Propensity to Import
Marjinal Maliyet Marginal Cost
Marjinal Tasarruf Eğilimi Marginal Propensity to Save
Marjinal Tüketim Eğilimi Marginal Propensity to Concume
Marjinal Ürün Değeri Value of the Marginal Product (VMP)
Marjinal Vergi Oranı Marginal Tax Rate
Marjinalizm Marginalism
Marka Brand-name
Merkantilizm Mercantilism
Merkez Bankası Central Bank
Merkezi Planlama Central Planning
Metal Para Coin
Mikro Ekonomi Microeconomics
Miktar Quantity
Miktar Kotası Quantitative Quota
Milli Gelir (MG) National Income (NI)
Minimizasyon Minimization
Minimum Minimum
Model Model
Monopol Gücü Monopoly Power
Monopol, tekel Monopoly
Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe Moratorium
Muhasebe Accounting
Muhasebe Kârı Accounting Profit
Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet Accounting Cost
Muhasebeci Accountant
Mübadele Aracı Medium of Exchange
Mülk Sahibi Proprietor
Mülkiyet Hakları Property Rights
Müşteri Customer
Müşteri Memnuniyeti Customer Satisfaction
Müzayede Auction
                      N
Nakit Para Cash
Nakit Sermaye Financial Capital
Negatif Dışsallıklar Negative Externalities
Negatif Ölçek Ekonomileri Diseconomies of Scale
Net Dış Varlıklar Net Foreign Assets
Net Hata ve Noksan Errors and Omissions
Net İç Varlıklar Net Domestic Assets
Net Yatırım Net Investment
Nihai Mallar Final Goods
Nihai Ödünç Veren Lender of Last Resort
Nispi Fiyat Relative Price
Nominal Nominal
Nominal Değer, İtibari Değer Face Value/Nominal Value/Par Value
Nominal Faiz Oranı Nominal Rate of Interest
Nominal Fiyat Nominal Price
Nominal Gelir Nominal Income
Nominal Getiri Nominal Yield
Nominal GSMH Nominal GNP
Nominal GSYİH Nominal GDP
Nominal Ücret Nominal Wage
Normal Kâr Normal Profit
Normal Mallar Normal Goods
Normatif Ekonomi Normative Economics
Nüfus Population
Nükleer Enerji Nucleer Energy
                      O
Oligopol Oligopol/Oligopoly
Oligopol Piyasası Oligopolistic Market
Optimal Kaynak Dağılımı Optimum Resource Allocation
Oran Rate/Ratio
Organizasyon, Kuruluş Organization
Ortaklık Partnership
Ortalama Average
Ortalama Değişken Maliyet Average Variable Cost
Ortalama Gelir Average Revenue
Ortalama Maliyet Average Cost
Ortalama Sabit Maliyet Average Fixed Cost
Ortalama Tasarruf Eğilimi Average Propensity to Save
Ortalama Toplam Maliyet Average Total Cost
Ortalama Tüketim Eğilimi Average Propensity to Concume
Otokorelasyon Autocorrelation
Otomasyon Automation
Oy Çokluğu Majority Voting
Oyun Teorisi Game Theory
                      Ö
Ödeme Emri Order of Payment
Ödeme Tarihi Maturity Date
Ödemeler Dengesi Balance Sheet
ÖdemeYapan Kişi Payer
Öncü Göstergeler Leading Indicators
Öngörü, Tahmin Forecasting
Öngörülen Ex-ante
Örtülü Maliyetler Implicit Costs
Öz Değer Intrinsic Value
Öz Sermaye Owner’s Equity
Özel Banka Private Bank
Özel Girişim Private Enterprise
Özel Mallar Private Goods
Özel Mülkiyet Private Ownership
özel Sektör Private Sector
Özel Sektör Yatırımı Private Investment
Özel Şirket Private Company
Özelleştirme Privatization
                      P
Para Money
Para Arzı Money Supply/Supply of Money
Para Benzeri Near Money
Para Birimi Monetary Unit
Para Çarpanı, Para Çoğaltanı Money Multiplier
Para Otoritesi Monetary Authority
Para Piyasası Money Market
Para Politikası Monetary Policy
Para Talebi Demand for Money/Money Demand
Para Yanılgısı Money Illusion
Paranın Miktar Teorisi Quantity Theory of Money
Parasal Aktarım Monetary Transmission
Parasal Birlik Monetary Union
Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para High Powered Money/Monetary Base
Parasalcılık Monetarism
Parite, Kur Parity
Patent Patent
Patent Hakkı Patent Right
Pazar, Piyasa Market
Pazarlama Marketing
Pazarlık Bargaining
Pazarlık Gücü Bargaining Power
Peşin In Advance
Petrol Petroleum/Oil
Piyasa Analizi Market Analysis
Piyasa Arz Eğrisi Market Supply Curve
Piyasa Başarısızlığı Market Failure
Piyasa Dengesi Market Equilibrium
Piyasa Ekonomileri Market Economies
Piyasa Fiyatı Market Price
Piyasa Mekanizması Market Mechanism
Piyasa Risk Primi Market Risk Premium
Piyasa Sistemi Market System
Piyasa Talep Eğrisi Market Demand Curve
Politika Policy
Portföy Portfolio
Pozitif Ekonomi Positive Economics
Pozitif Ölçek Ekonomileri Economies of Scale
Prim Premium
Provizyon, Hüküm Provision
                      R
Rakip Mallar Rival Goods
Rant Rent
Rant Kollama Rent-Seeking
Reel Real
Reel Ekonomi Real Economy
Reel Faiz Oranı Real Rate of Interest
Reel Gelir Real Income
Reel Getiri Real Yield
Reel GSMH Real GNP
Reel GSYİH Real GDP
Reel Ücret Real Wage
Refah Welfare
Refah Economisi Welfare Economics
Rekabet Competition
Reklam Add/Advertising
Resmi Official
Resmi Kur Official Rate
Resmi, Legal Legal
Revalüasyon Revaluation
Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para Reserve Money
Risk Risk
Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma Hedging
Rüşvet Bribe
Rüşvet Alan Bribe-taker
Rüşvetçilik Bribery
                      S-Ş
Sabit Döviz Kuru Rejimi Fixed Exchange Rate System
Sabit Maliyetler Fixed Costs
Sağlam Para Hard Currency
Sanayi Odası Chamber of Industry
Satıcı, Aracı Dealer
Satın Alma Gücü Paritesi Purchasing Power Parity (PPP)
Seçenek Option
Seçim Choise/Election
Sendika Union
Serbest Girişim Free Economic Enterprise
Serbest Mallar Free Goods
Serbest Rekabet Piyasası Free Competition Market
Serbest Ticaret Bölgesi Free Trade Area
Seri Üretim, Kitle Üretimi Mass Production
Sermaye Capital
Sermaye Akışı Capital Flow
Sermaye Çıkışı Capital Outflow
Sermaye Girişi Capital Inflow
Sermaye Hesabı Capital Account
Sermaye Piyasası Capital Market
Sertifika Certificate
Servet Biriktirme, Tasarruf Etme Store of Value
Sigorta Insurance
Sigorta Poliçesi Insurance Policy
Sigorta Primi Insurance Premium
Simsar, Komisyoncu Broker
Sipariş Order
Sistem System
Sorumluluk, Yükümlülük Liability
Sosyalist Socialist
Sosyalist Sistem Socialist System
Sosyalizm Socialism
Sözleşme Contract
Spekülasyon Speculation
Spekülatör Speculator
Stabilizasyon Stabilization
Statik Denge Analizi Static Equilibrium Analysis
Stok Inventory
Stok Yatırımı Inventory Investment
Su Kirliliği Water Pollution
Sürdürülebilir Kalkınma Sustainable Development
Sürekli Gelir Permanent Income
Şimdiki Değer Present Value
Şirket Company/Corporation
                      T
Taban Fiyat Price Floor
Tahvil Bond
Tahvil Çıkarma Issue of Bond
Tahvil Piyasası Bond Market
Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi Barter Economy
Takas Odası Clearing House
Takas, Kliring Clearing
Taksit Installment
Talep Demand
Talep Çekişli Enflasyon Demand Pull Inflation
Talep Edilen Miktar Quantity Demanded
Talep Eğrisi Demand Curve
Talep Fazlası Excess Demand
Talep Fiyatı Demand Price
Talep Kanunu Demand Law
Tam İstihdam Full Employment
Tam Rekabet Piyasası Competitive Market
Tamamlayıcı Mallar Complementary Goods
Tarım Agriculture
Tarife Tariff
Tasarruf Saving
Tasfiye Liquidation
Tavan Fiyat Price Ceiling
Tebligat Notice
Tek Metal Para Sistemi Monometalism
Teknik Analiz Technical Analysis
Teknik Etkinlik Technical Efficiency
Teknoloji Technology
Teknolojik Değişme Technological Change
Temettü Dividend
Temettü Kuponu Divident Coupon
Teminat Mektubu Letter of Guaranty
Temsili Değişken, Kukla Değişken Proxy Variable
Teori Theory
Tercih Preference
Teslim Delivery
Teşvik Incentive
Ticaret Commerce/Trade
Ticaret Haddi Terms of Trade
Ticaret Odası Chamber of Commerce
Ticaret Politikası Commercial Policy
Ticari Anlaşma Commercial Treaty
Ticari Eşya, Emtia, Mal Merchandise
Toplam Total
Toplam Arz Aggregate Supply
Toplam Hasılat Total Revenue
Toplam Maliyet Total Cost
Toplam Talep Aggregate Demand
Toplu Pazarlık Collective Bargaining
Toplum Society
Toprak Land
Toprak Kirliliği Land Pollution/Soil Pollution
Trampa, Takas, Mübadele Barter
Transfer Ödemeleri Transfer Payments
Tröst Trust
Tüccar Merchant/Trader
Tüketici Consumer
Tüketici Artığı Consumer Surplus
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Consumer Price Index (CPI)
Tüketim Consumption
Tüketim Vergisi Excise Tax
Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi Expenditure Tax
Türev Talep Derived Demand
                      U-Ü
Ulusal Banka National Bank
Ulusal Para Birimi National Monetary Unit
Uluslararası International
Uluslararası Para Fonu International Monetary Fund (IMF)
Uluslararası Ticaret International Trade
Uyarılmış Yatırım Induced Investment
Uygarlık, Medeniyet Civilization
Uzmanlaşma Specialization
Uzun Dönem Long Run/Long Term
Ücret Wage
Ücret Ayırımcılığı Wage Discrimination
Ülke Parası Domestic Currency
Üretici Producer
Üretici Artığı Producer Surplus
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Producer Price Index (PPI)
Üretim Production
Üretim Faktörleri Factors of Production
Üretim Fonksiyonu Production Function
Üretim İmkanları Sınırı Production Possibility Frontier (PPF)
Ürün Product
Ürün Farklılaştırması Product Differentiation
Ütopyacı Sosyalizm Utopian Socialism
                      V
Vade Due
Vade Sonu Maturity
Vade Tarihi Due Date
Vadeli Mevduat Time Deposit
Vadesi Geçmiş Overdue
Vadesiz Mevduat Demand Deposit
Varlık Asset
Vergi Tax
Vergi İndirimi Tax Cut
Vergi Yükü Tax Burden
Vergiden Muaf Exempt from Tax/Tax Free
Vergileme Taxation
                      Y-Z
Yabancı Banka Foreign Bank
Yan Ürün By-product
Yansız, Nötr Neutral
Yapısal İşsizlik Structural Unemployment
Yasal Legal
Yasal Monopol Legal Monopoly
Yasal Olmayan, İllegal Illegal
Yatırım Investment
Yatırım Bankası Investment Bank
Yatırım Malları Investment Goods
Yayılma Etkisi Spillover Effect
Yıl Year
Yıllık Yearly
Yıpranma, Değer Kaybı Depreciation
Yineleme Iteration
Yükselen Piyasa Bull Market
Yüzde Elli Yüzde Elli Fifty Fifty
Zarar Loss

Türkçe - İngilizce İktisat Ekonomi Terimleri Sözlüğü Dictionary of Economics Terms Turkish English

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: