Hukuk Vergi

Ödeme Emri Niçin Düzenlenir? Ödeme Emrine İtiraz Edilir mi? İtaraz için Dilekçe Örneği Nasıl Olmalı?

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemlerÖdeme Emri Niçin ve Kimlere Düzenlenir?

Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ancak ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

Borçlulara 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) borçlarını ödemelerini veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmalarını bildirmek için “ödeme emri” düzenlenir ve tebliğ edilir.

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması halinde, kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.


ödeme emriÖdeme Emrinde Şu Hususlar Yer Alır:

• Borcun asıl ve ferilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı,

• Borcun nereye ödeneceği,

• Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,

•Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,

•Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,

Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı

• Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği

• Borçlu; malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise;

 1.  En son kanuni ikametgâh ve işyeri adreslerini,
 2.  Var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini,
 3.  Nüfus kayıt örneğini bildirmek zorundadır.

Geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişiler hakkında 1 aya kadar hafif hapis veya 100 TL (güncel tutarlara bakınız). adli para cezası uygulanacağı hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.


itirazHangi nedenlerle ödeme emrine itiraz edilir?

Ödeme emrini alan borçlu;
• Böyle bir borcunun olmadığı,
• Borcunu kısmen ödediği,
• Borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün)  vergi mahkemesinde dava açabilir.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesinin Örneğine Aşağıda Yer Verilmiştir:

 

Ödeme Emrine İtiraz
Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

dava açılabilir miBorcun bir kısmı için dava açılabilir mi?

Borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Dava dilekçesinde dava açılan vergi veya cezanın türü ve miktarının açıkça belirtilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.


dava açılabilir mi

Dava açan borçlu takip muamelesini durdurabilir mi?

Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.


dava açılabilir mi

Dava açan borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda ne olur?

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.


dava açılabilir mi

Vergi Mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlu ne yapmalıdır?

Borçlunun, borcun tamamına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir. Borcun bir kısmına karşı yapılan itirazlar mal bildiriminde süre uzatmaz.


mal bildirimiMal bildirimi nedir?

Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.

Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildirir.

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

 • √ Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde bulunur.
 • √ Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.
 • √ Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini belirtmelidir.
 • √ Mal bildiriminde borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.
 • √ Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmelidir.
 • √ Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir. Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması esastır. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması söz konusu değildir.


dava açılabilir miMalı olmadığını bildiren borçlunun bildirime ekleyeceği hususlar nelerdir?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu
borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde:

• En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,
• Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,
• Nüfus kayıt örneğini vermek, mecburiyetindedir.

Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler ilgili mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Türk Lirasına (Güncel Tutarlara Bakınız) kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.


Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında ne yapılır?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa,  mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün)  borçlu mal bildirimde bulunmazsa icra tetkik merci kararı ile hapsedilir.

Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.


Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar ne yapmalıdır?

Borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahısların bu malları vergi dairesi yazısının kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Bu durum, üçüncü şahıslardan yazı ile talep edilir. Talebe rağmen bildirimde bulunmayan üçüncü şahıslar ilgili mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar.


Mal edinme ve mal artması durumunda borçlu ne yapmalıdır?

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu bir aydan bir yıla kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.


Mal bildirimi sonucunda ne olur?

Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek miktarı vergi dairesince haciz olunur. Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir.


 

 1. Saygıdeğer datavergi, yazınızın önemli bir kısmının vergidanismanlik.net sitesinde yayımlanan https://vergidanismanlik.net/2017/11/08/odeme-emri-nedir-nasil-itiraz-edilir-odeme-emrine-itiraz-dava-dilekcesi-ornegi/ yazıdan alındığı görülmektedir. Ayrıca, 6183 sayılı ödeme emrine itiraz icra müdürlüğüne mi yapılır? İcrai müdürlüklerince yapılan ödeme emri tebliği ile vergi dairesince yapılan karışmış gibi. Konunun ABC’si niteliğnideki böyle bir hata kabul edilebilir bir durum mu? Selam ve saygılar.

  Beğen

  1. Merhaba Hasan Bey. Yazımız kaynak olarak Gelir İdaresi Başkanlığının “Ödeme emrine karşı yapılacak işlemler” başlıklı rehberini kullanmıştır. Yazı alıntıları için https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Odeme_Emrine_Karsi_Yapilacak_Islemler_Brosuru.pdf&ved=2ahUKEwjsp9fX6_nbAhWKKewKHTKBDOMQFjAEegQIAhAB&usg=AOvVaw16vK185Sy3YKR85hioJueE adresine bakılabilir. Sitemizde yer alan tüm bilgilerin doğru olduğu konusunda bir iddiamız yoktur. Hakkında kısmında da bu konuyu ele almıştık. İlginiz için teşekkürler.

   Beğen

   1. Nazik cevabınız için teşekkür ederim. Ancak yine de ödeme emrine itiraz konusundaki hususu ve dilekçe örneğini düzeltmeniz, okuyucuya en doğru bilgiyi sunma açısından faydalı olacaktır. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda iddia olmasa da, en doğruyu yakalama gayreti içinde olduğunuzu görüyorum. Selam ve saygılar.

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: