Vergi

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlüğün tarifi:
Madde 351 – Usulsüzlük vergi kanunlarının şekle ve usule mütaallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

2020 Yılı

MADDE NO KONUSU

2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104 İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.300

3-İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.300-330.000

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

330.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme

40

MADDE 153/A Teminat tutan

140.000

MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
– Alış tutarı

280.000

– Satış tutarı

390.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

140.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

280.000

MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti

1.400

MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4

MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.400

MADDE 343 En az ceza haddi
– Damga vergisinde

18

– Diğer vergilerde

35

MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler

220

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

130

3- İkinci sınıf tüccarlar

67

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

30

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

18

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

8,5

II nci derece usulsüzlükler

120

1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

67

3 – İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,7

MADDE NO KONUSU

2020 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

350

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

350

– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

18.000

– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

350

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

8.500

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

420

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.300

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.800

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.300

MADDE 355 b) Damga Vergisinde
– Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
MADDE 355
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

360

– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.800.000

2019 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

TL

1- Sermaye şirketleri

180

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

110

3 – İkinci sınıf tüccarlar

55

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

7

İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

98

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55

3 – İkinci sınıf tüccarlar

25

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,90

Özel Usulsüzlük
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10’u)

290

Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

148.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

290

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

14.800

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

148.000

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

7.000

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.100

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

220.000

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.480

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100

Damga Vergisinde

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

980

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

490

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

70.000


2018 Yılı

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

TL

 
(Kanuna bağlı cetvel)  
I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

148,00

 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

90,00

 
3 – İkinci sınıf tüccarlar

45,00

 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

21,00

 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12,00

 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,70

 
II nci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri

80,00

 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45,00

 
3 – İkinci sınıf tüccarlar    

21,00

 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12,00

 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf   

3,20

 
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240,00

 
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000,00

 
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

240,00

 
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000,00

 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000,00

 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240,00

 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700,00

 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290,00

 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900,00

 
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000,00

 
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200,00

 
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900,00

 
b) Damga Vergisinde    
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,00

 
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza    
 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600,00

 
 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800,00

 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400,00

 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000,00

 
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

57.000,00

 

2017 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

130,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

70,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,80

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,00

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

 
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

160.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,00

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

700,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

350,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

 50.000,00


2016 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

126,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

40,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5,00

   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

69,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

19,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210,00

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800,00

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800,00

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

690,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

340,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00


2015 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

120,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

77,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

39,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

18,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

10,60

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,80

   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

66,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

39,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

18,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

10,60

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,60

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

200,00

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

106.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

200,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

10.600,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

106.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

200,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.800,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

250,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

770,00

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

150.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.060,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770,00

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

660,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

330,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000,00


2014 Yılı   

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

110,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

36,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40

   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

60,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

36,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

17,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

190,00

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

97.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.700,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

97.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.400,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

700,00

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

970,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700,00

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

600,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

300,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

970.000,00


2013 Yılı

Birinci derece usulsüzlükler

 TL

1- Sermaye şirketleri

110,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

35,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

 
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

60,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

17,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
 
Her belge için 190 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK Madde 353/1)
 

 %10

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

94.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.400,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

94.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.300,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

700,00

 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700,00

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

600,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

300,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000,00


2012 Yılı 

Birinci derece usulsüzlükler

TL

1- Sermaye şirketleri

105,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

66,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

33,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

16,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,00

   
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

58,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

33,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

16,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,00

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,30

   
Özel Usulsüzlük  
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

180,00

   
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

88.000,00

   
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

180,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.800,00

   
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

88.000,00

   
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180,00

   
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

4.000,00

   
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

220,00

   
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

660,00

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

130.000,00

   
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

880,00

8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

660,00

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.170,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında

580,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında

280,00

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

880.000,00

 

1 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: