Muhasebe

BOBİ FRS Tanımlar

Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi: İşletmenin ağırlıklı olarak nakitlerini oluşturduğu ve harcadığı çevrenin para birimidir.


Amortisman: Varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder.


Ana Ortaklık: Bir veya birden fazla bağlı ortaklığı olan işletmedir.


Anlaşılabilirlik: Finansal bilgilerin; işletme faaliyetleri ve ekonomik faaliyetler ile muhasebe hakkında makul seviyede bilgisi olan, bu bilgileri dikkatli ve özenli bir şekilde analiz eden kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek şekilde sunulmasıdır.


Ara Dönem: Bir yıldan daha kısa olan raporlama dönemidir.


Ara Dönem Finansal Raporlar: Yıllık finansal tablolarda sunulması gereken bilgilerin tamamını içeren veya ara döneme ilişkin özet finansal tabloları içeren finansal raporlardır.


Araştırma: Yeni bir bilimsel ya da teknik bilgi elde etme beklentisiyle yapılan incelemedir.


Aynı Toplulukta Yer Alan İşletmeler: Ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı sahip olduğu tüm bağlı ortaklıklarını ve kendisi de bağlı ortaklık niteliğindeyse ara ve nihai ana ortaklıkları ile söz konusu ana ortaklığın ya da ana ortaklıkların bağlı ortaklıklarını ifade eder.


Bağlı Ortaklık: Adi ortaklık gibi tüzel kişiliği bulunmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, başka bir işletme (bir ana ortaklık) tarafından kontrol edilen işletmedir.


Birleşme Tarihi: Edinen işletmenin edinilen taraf üzerinde kontrolü elde ettiği tarihtir.


Biyolojik Dönüşüm: Canlı varlıklarda nitel ve nicel değişime yol açan büyüme, bozulma, üretim ve döllenme sürecidir.


Borçlanma Maliyetleri: Borçlanmayla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer maliyetlerdir.


Bu Standardın İlk Kez Uygulandığı Finansal Tablolar: İlk kez bu Standarda uygun olarak düzenlenen ve üzerlerinde bu Standartla uyumlu olduğunun açık ve koşulsuz olarak belirtildiği yıllık finansal tablolardır.


Bugünkü Değer: Olağan iş akışı çerçevesinde gelecekteki net nakit akışlarının indirgenmiş bugünkü değerinin cari tahminidir.


Canlı Varlık: Yaşayan hayvan veya bitkidir.


Defter Değeri: Bir varlığın ya da yükümlülüğün finansal durum tablosundaki değeridir.


Değer Düşüklüğü (Zararı): Varlığın defter değerinin aşağıdakileri aşan kısmıdır:

a) Stoklar için net gerçekleşebilir değer,

b) Diğer varlıklar için geri kazanılabilir tutarı.


Devlet Teşvikleri: Faaliyet konularıyla ilgili belirli koşulların karşılanması durumunda, kaynak transferi şeklinde işletmelere yapılan devlet yardımlarıdır.


Dipnotlar (Finansal Tablo Dipnotları): Dipnotlar, Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunda yer alan bilgilere ek olarak sunulması gereken bilgileri içerir. Dipnotlarda, finansal tablolarda yer alan kalemlere yönelik açıklamalara ve kayda alma ölçütlerini sağlamadığı için finansal tablolara yansıtılamayan unsurlara ilişkin bilgilere yer verilir.


Dönem Vergisi: Cari döneme ait mali kâr üzerinden ödenecek olan vergidir.


Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme: Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olarak katlanılması gereken maliyetin, elde edilmesi beklenen ekonomik faydayı aştığı sözleşmedir.


Ertelenmiş Vergi: Varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerleri üzerinden geri kazanılması veya ödenmesi ve indirilecek geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin ileriye taşınması sonucunda gelecek dönemlerde ödenecek veya geri kazanılacak vergilerdir.


Ertelenmiş Vergi Varlığı: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir üzerinden alınan vergi tutarlarını ifade eder:

a)Geçici farklar,

b)Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve

c)Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi indirimleri.


Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir üzerinden alınan vergilerdir.


Esas Faaliyetler: Bir işletmenin hasılat yaratan ana faaliyetleridir.


Etkin Faiz Oranı: Finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatları, finansal varlığın veya finansal yükümlülüğün defter değerine tam olarak indirgeyen orandır.


Etkin Faiz Yöntemi: Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün itfa edilmiş değerinin hesaplanmasında ve faiz gelir veya giderlerinin ilgili olduğu dönemin kâr veya zararına dağıtılmasında kullanılan yöntemdir.

Faaliyet Döngüsü: Varlıkların işleme tâbi tutulmak üzere tedarik edilmesi ile nakit veya nakit benzerine dönüştürülmesi arasında geçen süredir.


Faiz: Nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılması karşılığında talep edilen bedeldir.


Faydalı Ömür: Bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresini ya da işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya kullanım miktarını ifade eder.


Finansal Araç: Bir işletmenin bir finansal varlığının, başka bir işletmenin de bir finansal yükümlülüğünün veya özkaynakaracının artmasına neden olan sözleşmedir.


Finansal Durum Tablosu: İşletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin belirli bir tarihteki varlık, yükümlülük ve özkaynaklarını gösteren tablodur.


Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyetin devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirilerin tamamına yakınının devredildiği kiralamadır.


Finansal Tablolar: İşletmenin finansal durumunun, finansal performansının ve nakit akışlarının belirli şekilde sunumudur.


Finansal Varlık: Aşağıdaki varlıklardan herhangi biridir:

a) Nakit,

b) Başka bir işletmenin özkaynak aracı,

c) Aşağıdakilerden herhangi birine ilişkin olarak ortaya çıkmış olan sözleşmeden doğan hak:

(i) Başka bir işletmeden nakit ya da başka bir finansal varlık alınması (örneğin ticari ve diğer alacaklar, tahvil, bono v.b. menkul kıymetler) veya

(ii) Finansal varlık veya yükümlülüklerin, işletmenin lehine olabilecek şartlarda, başka bir işletme ile takas edilmesi.
ç) İşletmenin kendi özkaynak aracıyla ödenecek ya da ödenebilecek olan ve:

(i)İşletmenin değişken sayıda kendi özkaynak aracını almak zorunda olduğu ya da olabileceği bir sözleşme veya

(ii)İşletmenin sabit sayıda kendi özkaynak aracı karşılığında önceden belirlenmiş sabit bir tutarda nakit ya da başka bir finansal varlığın takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir sözleşme. Bu amaçla, işletmenin özkaynak araçları, söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatına yada teslimatına ilişkin sözleşmeleri içermez.


Finansal Yükümlülük: Aşağıdaki yükümlülüklerden herhangi biridir:

a) Sözleşmeden doğan;

(i) Başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi yükümlülüğü veya

(ii) Finansal varlık veya yükümlülüklerin, işletmenin aleyhine olabilecek şartlarda, başka bir işletme ile takas edilmesi yükümlülüğü.

b) İşletmenin kendi özkaynak aracıyla ödenecek veya ödenebilecek olan ve:

(i) İşletmenin değişken sayıda kendi özkaynak aracını vermek zorunda olduğu ya da olabileceği bir sözleşme veya

(ii) İşletmenin sabit sayıda kendi özkaynak aracı karşılığında önceden belirlenmiş sabit bir tutarda nakit ya da başka bir finansal varlığın takas edilmesi dışındaki şekillerde ödenecek ya da ödenebilecek bir sözleşme. Bu amaçla, işletmenin özkaynak araçları, söz konusu araçların gelecekte yapılacak tahsilatına ya da teslimatına ilişkin sözleşmeleri içermez.


Finansman Faaliyetleri: İşletmenin özkaynaklarının ve yükümlülüklerinin tutarında ve içeriğinde değişikliğe neden olan faaliyetlerdir.


Geçici Farklar: Bir varlığın veya yükümlülüğün finansal durum tablosundaki defter değeri ile vergiye esas değeri arasındaki farkı ifade eder.


Geçiş Tarihi: Bu Standardın ilk kez uygulandığı finansal tablolarda karşılaştırmalı olarak sunulan ilk dönemin başlangıcıdır.


Geçmiş Dönem Yanlışlıkları: Yanlışlığın yapıldığı döneme ait finansal tabloların yönetim organı tarafından onaylandığı tarihte mevcut ve kullanılabilir olan ve söz konusu finansal tabloların hazırlanması sırasında dikkate alınmış olması beklenen güvenilir bilgilerin kullanılmaması veya yanlış kullanılması nedeniyle geçmiş dönem finansal tablolarında meydana gelen yanlışlıklardır.


Geleneksel Kiralama: Varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve getirilerin tamamına yakınının kiracıya devredilmediği kiralamadır.


Gelir Üzerinden Alınan Vergi: Vergiye tâbi kâr üzerinden hesaplanan yurtiçi ve yurtdışı bütün vergileri içerir. Ayrıca özkaynak aracı yatırımlarından elde edilen kâr paylarından, faiz gelirlerinden, isim hakkı gelirlerinden ve benzeri diğer gelirlerden kaynaklanan ve karşı tarafça işletme adına vergi idarelerine tevkifat yoluyla ödenecek olan vergi tutarları da gelir üzerinden alınan vergi kapsamında değerlendirilir.


Gelirler: Ortakların yaptığı katkılar hariç olmak üzere, varlık girişi veya varlıkların değerinde artış ya da yükümlülüklerde azalma şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi boyunca meydana gelen artıştır.


Geliştirme: Ticari üretime ya da kullanıma başlanmadan önce, araştırma sonuçlarının ya da diğer bilgilerin, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, cihaz, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretiminin planlanmasında veya tasarımında uygulanmasıdır.


Gerçeğe Uygun Değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tutardır.


Gerçeğe Uygun Sunum: İşlem ve olayların etkilerinin; varlık, yükümlülük, gelir ve gider tanımlarına ve finansal tablolara alma ölçütlerine uygun olarak sunulmasıdır.


Geri Kazanılabilir Tutar: Varlığın (veya nakit yaratan birimin) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır.


Geriye Dönük (Uygulama): Yeni muhasebe politikasının işlem ve olaylara bu politika baştan beri kullanılıyormuş gibi uygulanmasıdır.


Giderler: Ortaklara yapılan dağıtımlar hariç olmak üzere, varlık çıkışı veya varlıkların değerinde azalış ya da yükümlülüklerde artış şeklinde özkaynaklarda raporlama dönemi boyunca meydana gelen azalıştır.


Hasat: Ürünün canlı varlıklardan ayrılması ya da canlı varlığın hayatının sona ermesidir.


Hasılat: İşletmenin olağan faaliyetleri esnasında ortaya çıkan gelirdir.


İhtiyaca Uygunluk: Finansal bilginin; geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak, geçmiş değerlendirmelerini doğrulamak veya düzeltmek suretiyle finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileme gücüne sahip olmasıdır.


İhtiyatlılık: Belirsizlikler nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde varlık ve gelirlerin olduğundan daha fazla, yükümlülük ve giderlerin ise olduğundan daha düşük belirlenmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesidir.


İleriye Yönelik (Uygulama): Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu politikanın değişmesinden itibaren uygulanmasıdır.


İlişkili Taraf: İşletmeyle ilişkili olan aşağıdaki kişiler veya diğer işletmelerdir:

a) Aşağıdaki kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi:

(i) İşletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olan.

(ii) İşletme üzerinde önemli etkiye sahip olan.

(iii) İşletmenin veya işletmenin ana ortaklığının kilit yönetici personelinden biri olan (kilit yönetici personel; işletmenin icracı olan veya olmayan yöneticileri de dâhil olmak üzere, işletmenin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişilerdir).

Bu bentte yer alan kişinin “yakın ailesi” ifadesi işletmeyle olan ilişkileri sırasında bu kişiyi etkilemesi veya bu kişiden etkilenmesi beklenen aile üyeleridir. Bir kişinin yakın aile üyesi olarak aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

a. Kişinin eş ve çocukları,

b. Kişinin eşinin çocukları ve

c. Kişinin ya da eşinin bakmakla yükümlü olduğukişiler.

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde diğer bir işletme:

(i) İşletmelerin aynı topluluğun üyesi olması.

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin iştiraki ya da müşterek girişimi olması (veya diğer işletmenin üyesi olduğu toplulukta yer alan başka bir işletmenin iştiraki ya da müşterek girişimi olması).

(iii) Her iki işletmenin de aynı üçüncü tarafın müşterek girişimi olması.

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin müşterek girişimi olması ve diğerinin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması.

(v) Diğer işletmenin (a) paragrafında tanımlanan bir kişi tarafından kontrol edilen veya müştereken kontrol edilen bir işletme olması.

(vi) (a) paragrafının (i) alt paragrafında tanımlanan bir kişinin diğer işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu diğer işletmenin (ya da ana ortaklığının) kilit yönetici personelinden biri olması.

(vii) Diğer işletmenin veya üyesi olduğu toplulukta yer alan başka bir işletmenin işletmeye veya ana ortaklığına kilit yönetici personel hizmetleri sunması.


İnşa Sözleşmeleri: Bir varlığın veya tasarım, teknoloji, fonksiyon, nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın yapımı için özel olarak düzenlenmiş bir sözleşmedir.


İsim Hakkı: Patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi işletmenin uzun vadeli varlıklarının kullandırılması karşılığında talep edilen ücrettir.


İş: Sahiplerine, üyelerine veya katılımcılarına kâr payları, düşük maliyetler veya diğer ekonomik faydalar şeklinde doğrudan bir getiri sağlamak amacıyla yönetilen faaliyetler ve varlıklar bütünüdür.


İş Birleşmesi: Ayrı iş veya işletmelerin tek bir raporlayan işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesidir.


İşletmenin Sürekliliği: Yönetimin, işletmeyi tasfiye etme veya ticari faaliyetlerine son verme niyetinin ya da zorunluluğunun bulunmadığı durumlarda işletmenin sürekliliğinin geçerli olduğu varsayılır.


İştirak: Adi ortaklık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak üzere, yatırım yapan işletmenin üzerinde önemli etkisinin bulunduğu, müşterek girişim veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan işletmedir.


İtfa: Varlığın itfaya tabi tutarının, yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılmasını ifade eder.


İtfa Edilmiş Değer: Bir finansal varlık veya yükümlülüğün her bir raporlama dönemi sonu itibarıyla itfa edilmiş değeri aşağıdakilerin net tutarıdır:

a) Finansal varlığın veya finansal yükümlülüğün ilk kayda alma sırasında belirlenen değeri,

b) Eksi anapara geri ödemeleri,

c) Artı veya eksi ilk defa finansal tablolara alındığındaki tutar ile vadesindeki tutar arasındaki fark üzerinden etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan toplam itfa tutarı,

ç) Eksi, finansal varlıklar için, değer düşüklüğü veya tahsil edilememe olasılığından kaynaklanan tüm indirimler.


İtibari Değer: Alacak ve borçların vadesinde taşıdığı değerdir.


Kalıntı Değer: Bir varlık tahmin edilen faydalı ömrünün sonundaki durum ve yaşına ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır.


Kâr Payı: Kârın, özkaynak aracı hamillerine, aracın ait olduğu sermaye sınıfı içindeki elde bulundurulan paylar oranında dağıtılmasıdır.


Kâr veya Zarar Tablosu: İşletmenin finansal performansı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin raporlama dönemine ilişkin gelir ve giderleri ile bunların net sonucunu gösteren tablodur.


Karşılık: Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür.


Kıst Amortisman: Amortismana veya itfaya tabi varlıkların kayda alınmasından itibaren gün esasına göre bu varlıklara amortisman ayrılması veya bu varlıkların itfa edilmesidir.


Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılması gereken ödemelerdir. Kiralama süresi sonunda ilgili varlığın kalıntı değerine ilişkin garanti edilmiş bir tutarın bulunması durumunda bu tutar da kira ödemeleri kapsamında değerlendirilir.


Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödemeplanı karşılığında, taraflarca kararlaştırılmış bir süre için kiracıya devrettiği sözleşmedir.


Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı: Sözleşme tarihinden veya tarafların kiralamanın temel şartlarına ilişkin taahhütte bulundukları tarihten erken olanıdır. Bu tarih itibarıyla:

a) Kiralama işlemleri geleneksel kiralama veya finansal kiralama olarak sınıflandırılır ve

b) İşlemin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda, kiralama süresinin başlangıcında kayda alınması gereken tutarlar belirlenir.


Kiralama Süresinin Başlangıcı: Kiracının kiralamış olduğu varlığın kullanım hakkını kazandığı tarihtir. Kiralama işlemi bu tarih itibarıyla kayda alınır.


Kiralamadaki Zımni Faiz Oranı: Kiralama sözleşmesinin başlangıcında kira ödemelerinin bugünkü değeri ile garanti edilmemiş kalıntı değerin bugünkü değerinin toplamını, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değeri ile kiraya verenin başlangıçta katlandığı doğrudan maliyetlerin toplamına eşitleyen iskonto oranıdır.


Konsolide Finansal Tablo: Ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir topluluğa ait finansal tablolardır. Kontrol Faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.


Kontrol Gücü Olmayan Paylar: Ana ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak atfedilemeyen, bağlı ortaklıktaki özkaynaktır.


Kullanım Değeri: Bir varlıktan elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir.


Maddi Duran Varlıklar: Mal veya hizmet üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir.


Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Maddi olmayan duran varlıklar, fiziksel niteliği bulunmayan ancak tanımlanabilir nitelikteki parasal olmayan varlıklardır. Aşağıdaki özelliklerden herhangi birine sahip bir varlık tanımlanabilir niteliktedir:

a) Varlığın ayrılabilir olması (diğer bir ifadeyle işletmeden ayrılabilme veya bölünebilme özelliğine sahip olması ve bir sözleşme, tanımlanabilir varlık veya yükümlülükle birlikte ya da ayrı olarak satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas edilebilir olması) veya

b) Varlığın sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması (söz konusu hakların işletmeden ya da diğer hak ve mükellefiyetlerden ayrılabilir ya da devredilebilir olması zorunlu değildir).


Mali Kâr (Mali Zarar): Vergi mevzuatına göre bir raporlama dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (geri kazanılan) kârı (zararı) ifade eder. Mali kâr, vergiye tabi gelirlerden indirilebilecek tutarlar çıkarılarak bulunur.


Muhasebe Kârı(Zararı): Bir döneme ilişkin vergi gideri düşülmeden önceki kâr veya zarardır.


Muhasebe Politikaları: Finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır.


Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik: Varlık veya yükümlülüklerin mevcut durumunun ve bunlarla ilişkili olarak beklenen faydaların ve mükellefiyetlerin değerlendirilmesi sonucu ilgili varlık veya yükümlülüğün defter değerinde veya varlığın dönemsel tüketiminde yapılan değişikliktir.


Muhtemel: Gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme olasılığından daha yüksek olmasıdır.


Münferit Finansal Tablolar: Bağlı ortaklığı bulunmayan işletmelerin sunduğu finansal tablolar ile bağlı ortaklığı bulunan işletmelerin bu ortaklıkları özkaynak veya maliyet yöntemine göre muhasebeleştirerek sundukları finansal tablolardır.


Müşterek Girişim: İki veya daha fazla tarafın, müşterek kontrole tâbi bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmesini sağlayan sözleşmeye bağlı düzenlemedir.


Müşterek Kontrol: Bir ekonomik faaliyet üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrolün sadece, stratejik faaliyetlerle ilgili kararların kontrolü paylaşan tarafların (müşterek girişimcilerin) oy birliğiyle mutabakatını gerektirdiği durumlarda var olduğu kabul edilir.


Müştereken Kontrol Edilen İşletme: Her bir müşterek girişimcinin pay sahibi olduğu bir işletmenin kurulmasını gerektiren bir müşterek girişimdir. Söz konusu işletme, müşterek girişimciler arasındaki sözleşmeye dayalı düzenlemenin işletmenin ekonomik faaliyeti üzerinde müşterek kontrol oluşturması dışında, diğer işletmelerle aynı şekilde faaliyet gösterir.


Nakit: İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı ifade eder.


Nakit Akış Tablosu: İşletmenin bir raporlama dönemi içindeki nakit veya nakit benzerlerindeki giriş ve çıkışları, bunların kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur.


Nakit Akışları: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarıdır.


Nakit Benzerleri: Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen ve değerindeki değişim riski önemsiz olan kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.


Nakit Yaratan Birim: Diğer varlıkların veya varlık gruplarının oluşturduğu nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız olarak nakit akışları oluşturan tanımlanabilir en küçük varlık grubudur.


Net Gerçekleşebilir Değer: Olağan işletme faaliyetleri kapsamında tahmin edilen satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutardır.


Ölçüm: Finansal tablolarda yer alan unsurların Finansal Durum Tablosunda ve Kâr veya Zarar Tablosunda kayda alınacakları ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.


Önemlilik: Bir bilginin verilmemesinin veya yanlış verilmesinin finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolara dayanarak verecekleri kararları etkilemesi bekleniyorsa bu bilgi önemlidir.


Özkaynak Aracı: İşletmenin tüm yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir hakkı temsil eden sözleşmedir.


Özkaynak Değişim Tablosu: Finansal Durum Tablosunda yer alan özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.


Özkaynaklar: İşletme varlıklarından işletmeye ait tüm yükümlülüklerin indirilmesi sonucunda geriye kalan paylardır.


Parasal Kalem: Sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya ödenecek olan varlık ve yükümlülükler ile elde tutulan nakittir.


Raporlama Dönemi: Finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı dönemdir.


Raporlama Tarihi: Finansal tabloların veya ara dönem finansal raporların kapsadığı son dönemin kapanış tarihidir.


Satış Maliyetleri Düşülmüş Gerçeğe Uygun Değer: Bir varlığın, bilgili ve istekli taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında piyasa şartları çerçevesindeki satış tutarından, elden çıkarma maliyetleri indirildikten sonra elde edilebilecek tutardır.Spot KurHemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur.


Stoklar: Aşağıdaki niteliklerden birine sahip olan varlıklardır:

a) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere elde tutulan,

b) Olağan işletme faaliyetleri kapsamında satılmak üzere üretilmekte olan,

c) Üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak ham madde ve malzeme


Şarta Bağlı Varlık: Geçmiş olaylardan kaynaklanan muhtemel bir varlık olup söz konusu varlığın mevcudiyeti; tam olarak işletmenin kontrolünde bulunmayan, gelecekteki belirsiz bir veya daha fazla olayın meydana gelip gelmemesine bağlıdır.


Şarta Bağlı Yükümlülük: Şarta bağlı yükümlülük aşağıdakilerden herhangi biridir;

a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan muhtemel bir yükümlülük olup söz konusu yükümlülüğün mevcudiyeti tam olarak işletmenin kontrolünde bulunmayan, gelecekteki belirsiz bir veya daha fazla olayın meydana gelip gelmemesine bağlıdır.

b) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle kayda alınamayan mevcut bir yükümlülüktür:

(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmeden ekonomik fayda çıkışının muhtemel olmaması veya

(ii) Yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde ölçülememesi.


Şerefiye: Birleşme tarihinde,iş birleşmesinin maliyetinin, edinilen tarafın “İş Birleşmesi” bölümüne göre kayda alınan ve ölçülen net varlıklarındaki edinen işletmenin payını aşan kısmıdır.


Tahakkuk Esası: Nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği döneme bakılmaksızın, işlem ve olayların işletmenin ekonomik varlık ve kaynaklarına etkileri gerçekleştiğinde finansal tablolarda gösterilmesidir.


Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: Kâr veya zarara yansıtılacak hasılat ve maliyetlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma düzeyinin dikkate alınmasıdır.


Tarımsal Faaliyet: Canlı varlıkların biyolojik dönüşümünün ve hasadının, satmak ya da tarımsal ürüne veya ilave canlı varlıklara dönüştürmek amacıyla yönetilmesidir.


Tarımsal Ürün: İşletmenin canlı varlıklarından hasat edilenüründür.


Topluluk: Bir ana ortaklığı ve onun doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu tüm bağlı ortaklıklarını ifade eder.


Varlığın Vergiye Esas Değeri: Varlığın defter değeri geri kazanıldığında işletmenin sağlayacağı vergiye tâbi ekonomik faydadan, vergisel açıdan indirilebilecek olan tutarı ifade eder.


Varlık: Geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâli hazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerdir.


Vergi Gideri: Raporlama dönemine ilişkin kâr veya zarara yansıtılan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamını ifade eder.


Vergiye Esas Değer: Bir varlık veya yükümlülüğün vergi mevzuatı açısından taşıdığı değerdir.


Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak gibi amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir.


Yatırım Faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerlerine dâhil edilmeyen diğer yatırımların edinimi ve elden çıkarılmasıdır.


Yükümlülüğün Vergiye Esas Değeri: Yükümlülüğün defter değerinden bu yükümlülükle ilgili gelecek dönemlerde vergi açısından indirilebilir tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardır.


Yükümlülük: Geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve yerine getirilmesi durumunda ekonomik faydası olandeğerlerin işletmeden çıkışına neden olacak mevcut mükellefiyetlerdir.


Zamanında Sunum: Finansal bilginin, finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebileceği zamanda mevcut olmasıdır.


Zımni Kabulden Doğan Yükümlülük: İşletmenin aşağıdaki fiillerinden kaynaklanan yükümlülüktür:

a) Geçmiş uygulamaları, yayımlanmış politikaları veya yeterince açık cari bir beyanı ile işletmenin diğer taraflara belirli sorumlulukları kabul edeceğini göstermiş olması ve

b) Sonucunda işletmenin, diğer taraflar nezdinde, bu sorumluluklarını yerine getireceğine dair geçerli bir beklenti yaratmış olması.


Kaynak: http://www.kgk.gov.tr/Home/ (BOBİ FRS)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: