Muhasebe

Bilanço

a) BİLANÇO TANIMI :
Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.


b) BİLANÇO DÜZENLEME KURALLARI :
Bilançonun düzenlenmesinde, mali tablolar ilkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanırlar.


c) BİLANÇONUN BİÇİMSEL YAPISI :
İşletmeler bilançolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla, ek formlardaki tipleri bilançolarının düzenlenmesine esas alırlar.
Varlıklar, dönen ve duran olarak adlandırılan iki grupta toplanır. Dönen varlıklar grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise, normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır.
Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla özkaynaklardan oluşur. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Özkaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.
Bilanço hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “Diğer” başlığı altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20 sini aşması durumunda, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir.


d) BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :
Bilanço kapsamındaki kalemler, Hesap Çerçevesinde sıralama ve açıklamalar paralelinde yer alır.


AKTİF
I Dönen Varlıklar
A Hazır Değerler
1. Kasa
2. Alınan Çekler
3. Bankalar
4. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5. Diğer Hazır Değerler
B Menkul Kıymetler
1. Hisse Senetleri
2. Özel Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
4. Diğer Menkul Kıymetler
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4. Verilen Depozito Ve Teminatlar
5. Şüpheli Ticari Alacaklar
6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
D Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7. Şüpheli Diğer Alacaklar
8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
E Stoklar
1. İlk Madde Ve Malzeme
2. Yarı Mamuller – Üretim
3. Mamuller
4. Ticari Mallar
5. Diğer Stoklar
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7. Verilen Sipariş Avansları
F Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
G Diğer Dönen Varlıklar
1. İndirilecek KDV
2. Diğer KDV
3. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4. Personel Avansları
5. Sayım Ve Tesellüm Noksanları
6. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
7. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
II Duran Varlıklar
A Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak Senetleri
3. Alacak.Senetleri Reeskontu (-)
4. Verilen Depozito Ve Teminatlar
5. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B Diğer Alacaklar
1. Ortaklardan Alacaklar
2. İştiraklerden Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4. Personelden Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C Mali Duran Varlıklar
1. Bağlı Menkul Kıymetler
2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3. İştirakler
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6. Bağlı Ortaklıklar
7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9. Diğer Mali Duran Varlıklar
10. Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
D Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi Ve Arsalar
2. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
3. Binalar
4. Tesis, Makina Ve Cihazlar
5. Taşıtlar
6. Demirbaşlar
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
10. Verilen Avanslar
E Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1. Haklar
2. Şerefiye
3. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
4. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5. Özel Maliyetler
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
8. Verilen Avanslar
F Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1. Arama Giderleri
2. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
3. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4. Birikmiş Tükenme Payları (-)
5. Verilen Avanslar
G Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
H Diğer Duran Varlıklar
1. Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2. Diğer KDV
3. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
PASİF
I Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
A Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
3. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
4. Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler
5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7. Diğer Mali Borçlar
B Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
4. Alınan Depozito Ve Teminatlar
5. Diğer Ticari Borçlar
C Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Personele Borçlar
5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
6. Diğer Çeşitli Borçlar
D Alınan Avanslar
E Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
F Borç Ve Gider Karşılıkları
1. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
2. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı
4. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1. Gelecek Aylara Ait Gelirler
2. Gider Tahakkukları
H Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
1. Hesaplanan KDV
2. Diğer KDV
3. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
4. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
II Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
A Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
2. Çıkarılmış Tahviller
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
5. Diğer Mali Borçlar
B Ticari Borçlar
1. Satıcılar
2. Borç Senetleri
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)
4. Alınan Depozito Ve Teminatlar
5. Diğer Ticari Borçlar
C Diğer Borçlar
1. Ortaklara Borçlar
2. İştiraklere Borçlar
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
5. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
6. Diğer Çeşitli Borçlar
D Alınan Avanslar
E Borç Ve Gider Karşılıkları
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
F Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2. Gider Tahakkukları
G Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1. Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV
2. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III Öz Kaynaklar
A Ödenmiş Sermaye
1. Sermaye
2. Ödenmemiş Sermaye (-)
B Sermaye Yedekleri
1. Hisse Senedi İhraç Primleri
2. Hisse Senedi İptal Kârları
3. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5. Diğer Sermaye Yedekleri
C Kâr Yedekleri
1. Yasal Yedekler
2. Statü Yedekleri
3. Olağanüstü Yedekler
4. Diğer Kâr Yedekleri
5. Özel Fonlar
D Geçmiş Yıllar Kârları
E Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F Dönem Net Kârı (Zararı)
E) Bilanço Dipnotları

e) BİLANÇO DİPNOTLARI:
Bilançoda ek bilgi olarak “tam açıklama kavramı” gereği dipnotlar yer alır.

DİPNOT: Bu bilgiler 1 Seri No’lu MSUGT ‘den alınmıştır.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: